สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5392-1444 ต่อ 2250

กรุณากรอกข้อมูล