โลโก้เว็บไซต์ คำสั่งคณะกรรมการ | พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คำสั่งคณะกรรมการ


คำสั่งคณะกรรมการอำนวยการ กรรมการดำเนินงาน อนุกรรมการฝ่าย
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562

1. คณะกรรมการอำนวยการ
2. คณะกรรมการดำเนินงาน
    2.1 อนุกรรมการฝ่ายพิธีการ ประสานงานบัณฑิต
    2.2 อนุกรรมการฝ่ายงบประมาณ การเงิน สิทธิประโยชน์
    2.3 อนุกรรมการฝ่ายดุริยางค์และกองเกียรติยศ
    2.4 อนุกรรมการฝ่ายเรือนรับรองที่ประทับ
    2.5 อนุกรรมการฝ่ายต้อนรับ สวัสดิการ
    2.6 อนุกรรมการฝ่ายพิธีสงฆ์ และภูมิทัศน์ภายใน
    2.7 อนุกรรมการฝ่ายยานพาหนะ สถานที่ จราจร
    2.8 อนุกรรมการฝ่ายสูจิบัตร คู่มือ ตกแต่งสถานที่ ตกแต่งเวที
    2.9 อนุกรรมการฝ่ายการแพทย์ การพยาบาล ป้องกันไวรัสโคโรน่า
    2.10 อนุกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
    2.11 อนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดสด ควบคุมเสียง
    2.12 อนุกรรมการฝ่ายร่างคำกราบทูล จัดเรียงปริญญบัตร
            2.12.1 อนุกรรมการฝ่ายร่างคำกราบทูล จัดเรียงปริญญบัตร (เพิ่มเติมงานลำเลียง) 
    2.13 อนุกรรมการฝ่ายความปลอดภัย
    2.14 อนุกรรมการฝ่ายสารบรรณ ธุรการ
    2.15 อนุกรรมการฝ่ายอำนวยความสะดวกและประสานงานทั่วไป
 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

logged_in_greeting="ยินดีให้บริการค่ะ" logged_out_greeting="ยินดีให้บริการค่ะ">