โลโก้เว็บไซต์ คำสั่งคณะกรรมการ | พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คำสั่งคณะกรรมการ


คำสั่งคณะกรรมการอำนวยการ กรรมการดำเนินงาน อนุกรรมการฝ่าย
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563-2564

1. คณะกรรมการอำนวยการ
2. คณะกรรมการดำเนินงาน
    2.1 คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงาน
    2.2 คำสั่งคณะอนุกรรมการ ฝ่ายพิธีการและประสานงานบัณฑิต
    2.3 คำสั่งคณะอนุกรรมการ ฝ่ายสถานที่และรักษาความปลอดภัย
    2.4 คำสั่งคณะอนุกรรมการ ฝ่ายตกแต่งเวทีและสถานที่
    2.5 คำสั่งคณะอนุกรรมการ ฝ่ายเรือนรับรองที่ประทับ
    2.6 คำสั่งคณะอนุกรรมการ ฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
    2.7 คำสั่งคณะกรรมการ ฝ่ายการแพทย์ พยาบาล
    2.8 คำสั่งคณะอนุกรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
    2.9 คำสั่งคณะอนุกรรมการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
    2.10 คำสั่งคณะอนุกรรมการ ฝ่ายสวัสดิการ
    2.11 คำสั่งคณะอนุกรรมการ ฝ่ายยานพาหนะ
    2.12. คำสั่งคณะอนุกรรมการ ฝ่ายปริญญาบัตรและข้อมูล
    2.13 คำสั่งคณะอนุกรรมการ ฝ่ายการเงินและสิทธิประโยชน์
    2.14 คำสั่งคณะอนุกรรมการ ฝ่ายประสานงาน
    2.15 คำสั่งคณะอนุกรรมการ ฝ่ายบริการบัณฑิต 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

logged_in_greeting="ยินดีให้บริการค่ะ" logged_out_greeting="ยินดีให้บริการค่ะ">