โลโก้เว็บไซต์ คำสั่งคณะกรรมการ | พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คำสั่งคณะกรรมการ


คำสั่งคณะกรรมการอำนวยการ กรรมการดำเนินงาน อนุกรรมการฝ่าย
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562

1. คณะกรรมการอำนวยการ
2. คณะกรรมการดำเนินงาน
    2.1 คำสั่งคณะอนุกรรมการ ฝ่ายพิธีการและประสานงานบัณฑิต
    2.2 คำสั่งคณะอนุกรรมการ ฝ่ายงบประมาณ การเงิน สิทธิประโยชน์และจัดหารายได้
    2.3 คำสั่งคณะอนุกรรมการ ฝ่ายดุริยางค์และกองเกียรติยศ
    2.4 คำสั่งคณะอนุกรรมการ ฝ่ายเรือนรับรองที่ประทับ
    2.5 คำสั่งคณะอนุกรรมการ ฝ่ายต้อนรับและสวัสดิการ
    2.6 คำสั่งคณะอนุกรรมการ ฝ่ายพิธีสงฆ์
    2.7 คำสั่งคณะอนุกรรมการ ฝ่ายภูมิทัศน์ในมหาวิทยาลัย
    2.8 คำสั่งคณะอนุกรรมการ ฝ่ายยานพาหนะ และสถานที่
    2.9 คำสั่งคณะอนุกรรมการ ฝ่ายสูจิบัตร คู่มือบัณฑิต ตกแต่งสถานที่จัดงานและตกแต่งเวที
    2.10 คำสั่งคณะอนุกรรมการ ฝ่ายการแพทย์ พยาบาล และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019
    2.11 คำสั่งคณะอนุกรรมการ ฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
    2.12. คำสั่งคณะอนุกรรมการ ฝ่ายการถ่ายทอดสัญญาณ การควบคุมเสียง ประชาสัมพันธ์
    2.13 คำสั่งคณะอนุกรรมการ ฝ่ายจัดเรียงปริญญาบัตร ข้อมูลบัณฑิตและจัดผังที่นั่งบัณฑิต
    2.14 คำสั่งคณะอนุกรรมการ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย และระบบจราจร
    2.15 คำสั่งคณะอนุกรรมการ ฝ่ายสารบรรณและธุรการ
    2.16 คำสั่งคณะอนุกรรมการ ฝ่ายยืนยันตัวตนด้วยเทคโนโลยี

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

logged_in_greeting="ยินดีให้บริการค่ะ" logged_out_greeting="ยินดีให้บริการค่ะ">