โลโก้เว็บไซต์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ | พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 19 สิงหาคม 2562 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 3308 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันจันทร์ที่ ๑๙ สิงหาคม  ๒๕๖๒  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังหอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาตรี เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ภาคเช้าและภาคบ่าย รวมทั้งสิ้น ๓,๙๑๒  ราย

ในการนี้พระราชทานพระราโชวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ความว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปีนี้ ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติ และความสำเร็จ

ข้าพเจ้าเคยพูดกับบัณฑิตในที่ประชุมแห่งนี้มาหลายครั้ง เกี่ยวกับการตั้งเป้าหมาย ให้เหมาะสมกับศักยภาพ และครั้งหนึ่งได้ขยายความว่า คนเราไม่ควรตั้งเป้าหมายให้สูงเกินกว่าศักยภาพที่มีอยู่ ต่อเมื่อใดได้สร้างเสริมศักยภาพให้พัฒนาก้าวหน้าขึ้นแล้ว จึงค่อยตั้งเป้าหมายที่สูงขึ้นเป็นลำดับไป ข้อนี้ ข้าพเจ้าใคร่จะอธิบายเพิ่มเติมใน ๒ ประการ ประการแรก ทุกคนคงจะเห็นแล้วว่า เป้าหมายเป็นสิ่งที่สามารถปรับให้สูงขึ้นได้ตามลำดับขั้น ประการที่สอง ศักยภาพเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้ก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไปโดยไม่หยุดยั้ง เพื่อให้เป็นพื้นฐานและปัจจัย ให้แต่ละคนสามารถตั้งเป้าหมายที่สูงขึ้นได้ตามลำดับ จึงขอให้บัณฑิตพิจารณาการตั้งเป้าหมายทั้งในชีวิตและในการงานของตน ให้ทราบชัดตามเป็นจริง ผู้ใดยังไม่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ ก็ควรจะได้เริ่มตั้งให้เหมาะสม ผู้ใดตั้งเป้าหมายไว้สูงเกินไป หรือต่ำเกินไป ก็ปรับเสียให้พอดี ข้อสำคัญ จะต้องหมั่นสร้างเสริมพัฒนาศักยภาพของตนให้เพิ่มพูนขึ้นอยู่เสมอ แต่ละคนก็จะมีชีวิต และกิจการงานที่ดีขึ้นเจริญขึ้น อันเป็นผลจากการที่ได้ตั้งเป้าหมายอย่างถูกต้องไว้ และตั้งใจพัฒนาตนเองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้จริง

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน และทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความผาสุกสวัสดี และความสำเร็จสมประสงค์จงทั่วกัน”

ชมประมวลภาพได้ที่ https://พิธีพระราชทานปริญญาบัตรปีการศึกษา๒๕๖๑

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

logged_in_greeting="ยินดีให้บริการค่ะ" logged_out_greeting="ยินดีให้บริการค่ะ">