โลโก้เว็บไซต์ พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 และพิธีมอบทุนการศึกษา “พี่ให้น้องฯ” และทุนเรียนดี | พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 และพิธีมอบทุนการศึกษา “พี่ให้น้องฯ” และทุนเรียนดี

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 กรกฎาคม 2565 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 2307 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 7 กรกฎาคม  2565  เวลา 10.00 น. ที่อาคารอเนกประสงค์ นายบุญฤทธิ์  สโมสร  ผู้ช่วยอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เป็นประธานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก นายกู้เกียรติ ประภัสระกูล นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  นายสำเนาว์ พุกละออ นายกสมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง พร้อมคณะกรรมการและศิษย์เก่า เป็นตัวแทนจากรุ่นต่างๆ ของสมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง มอบทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษา จำนวน 22 ทุน 

          พิธีไหว้ครู คือการที่ศิษย์แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือครูบาอาจารย์อย่างจริงใจ ว่าท่านเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและความรู้ ศิษย์ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการ จึงต้องพร้อมใจกันปวารณาตัว  รับการถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะ เพื่อให้บรรลุปลายทางแห่งการศึกษาตามที่ตั้งใจเอาไว้ ซึ่งการไหว้ครูนี้ นอกจากจะเป็นธรรมเนียมอันดีงามที่มีส่วนโน้มน้าวจิตใจคนให้รักษาคุณความดี และช่วยธำรงรักษาวิทยาการให้สืบเนื่องต่อไปแล้ว การที่ศิษย์แสดงความเคารพยอมรับนับถือครูตั้งแต่เบื้องต้น ก็มีส่วนทำให้ครูเกิดความรัก ความเมตตาต่อศิษย์ อยากมอบวิชาความรู้ให้อย่างเต็มที่       และศิษย์เอง   ก็จะมีความรู้สึกผูกพันใกล้ชิด เกิดความมั่นใจ  ว่าตนจะมีผู้คุ้มครองดูแล    สั่งสอนให้ไปสู่หนทางแห่งความดีงามและมีความเจริญก้าวหน้า ต่อไป

          ภายในงานมีพิธีมอบทุนการศึกษา  ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสมาคมและหน่วยงานต่างๆ ดังนี้ 
นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  สมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง   เป็นทุนการศึกษา(ให้1 ครั้ง)  ทุนละ  5,000 บาท  จำนวน 19  ทุน  และ  ทุนการศึกษาให้จนสำเร็จการศึกษา  ปีการศึกษา ละ 5,000 บาท  จำนวน  3  ทุน   

ร้านลันตาสปอร์ต  จำนวน  4 ทุน ทุนละ 3,000 บาท  

บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด จำนวน 2  ทุน ทุนละ 3,000 บาท   

ร้านกาแฟลูกหวาย  จำนวน  1 ทุน ทุนละ 3,000 บาท  

คุณอิทธิพล  แก้วสุจริต  จำนวน  1 ทุน ทุนละ 3,000 บาท  

นางสาวรัชดาภรณ์  แสนประสิทธิ์  จำนวน  1  ทุน ทุนละ 3,000 บาท  

ชมรมฟุตบอลบุคลากร มทร.ล้านนา  จำนวน  1 ทุน ทุนละ 3,000 บาท  

         

พิธีมอบทุนการศึกษานักศึกษาผู้มีผลการเรียนดีเด่น (ทุนเรียนดี)  ภาคการศึกษาที่ 2/2564  จำนวน  16  ทุน
1.นางสาวสุวิมล  เสมพูล            เกรดเฉลี่ย  4.00

2.นางสาวอัจฉราพา  ยวงยิ้ม       เกรดเฉลี่ย  4.00

3.นางสาวสุจิตรา  ชำมะเริง         เกรดเฉลี่ย  3.96

4.นางสาววรรณา  มากุล           เกรดเฉลี่ย  3.96

5.นายเจษากร  สิงห์ลอ              เกรดเฉลี่ย  3.96

6.นางสาวสุธาลินี  ศรีนวลเกล้า     เกรดเฉลี่ย  3.95

7.นางสาวนิชาภัทร์  วงศ์วรพันธ์    เกรดเฉลี่ย  3.93

8.นาสาวมนทกานต์  แก้วคูณ       เกรดเฉลี่ย  3.92

9.นางสาวชินัญญา  พลอยงาม      เกรดเฉลี่ย  3.91

10.นายยศพัฒน์  จะวรรณริน      เกรดเฉลี่ย  3.91

11.นางสาววริศรา  ช้างคำ          เกรดเฉลี่ย  3.90

12.นายทิวากร  กัลยา              เกรดเฉลี่ย  3.89

13.นางสาวจิราพร  ใจงาม          เกรดเฉลี่ย  3.85

14.นางสาวนันทิชา  ฉิมปรางค์     เกรดเฉลี่ย  3.81

15.นางสาวพัชราภรณ์  ประมูล    เกรดเฉลี่ย  3.80

16.นางสาวกชกร   เพียปลัด        เกรดเฉลี่ย  3.80

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

logged_in_greeting="ยินดีให้บริการค่ะ" logged_out_greeting="ยินดีให้บริการค่ะ">