โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมอาหารสำหรับผู้ประกอบการ จัดโครงการ การพัฒนาผู้ประกอบการรายย่อย สู่การเรียนรู้เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์อาหารสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ | พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมอาหารสำหรับผู้ประกอบการ จัดโครงการ การพัฒนาผู้ประกอบการรายย่อย สู่การเรียนรู้เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์อาหารสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 18 กรกฎาคม 2565 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 2195 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 16 กรกฏาคม 2565  ศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมอาหารสำหรับผู้ประกอบการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อาหารสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการ “การพัฒนาผู้ประกอบการรายย่อย สู่การเรียนรู้เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์อาหารสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์”  โดยเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการฯ ที่มีเป้าหมายสำคัญการใช้องค์ความรู้นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์และสร้างนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้แก้ปัญหาได้จริง กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ และกลุ่มธุรกิจ SMEs ในภาคอุตสาหกรรมเกษตร และแปรรูปอาหาร เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารรองรับการเติบโตของประชากรโลกที่เพิ่มขึ้น และความมั่นคงทางด้านอาหารภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีใหม่

          กิจกรรมดังกล่าว มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาอบรมให้ความรู้เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ ตลอดเดือน กรกฏาคม - สิงหาคม แก่ผู้ประกอบการรายย่อยที่สมัครเข้าร่วมโครงการ โดยที่ผ่านมาได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา เขื่อนเพชร จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต บรรยายในหัวข้อกระบวนการแปรรูปด้วยเทคโนโลยีการใช้ความร้อนและการใช้ความเย็น และอาจารย์เมธาวี อนะวัชกุล อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมเกษตร บรรยายในหัวข้อกระบวนการแปรรูปด้วยเทคโนโลยีการทำแห้งแบบต่างๆ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ Microsoft Teams โดยกิจกรรมครั้งต่อไปในวันที่ 23 กรกฏาคม 2565 พบกับ อาจารย์จักรพันธุ์ รอดทรัพย์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จะบรรยายในหัวข้อ "บรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารแต่ละชนิด"

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

logged_in_greeting="ยินดีให้บริการค่ะ" logged_out_greeting="ยินดีให้บริการค่ะ">