โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน ร่วมซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 | พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา น่าน ร่วมซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 14 สิงหาคม 2565 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 2042 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 14 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 16 สิงหาคม 2565

          โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ จาก 6 เขตพื้นที่ และ มทร.ล้านนา น่าน โดย ผศ.ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดีน่าน , ผศ.ดร.ชุติสร เรืองนาราบ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจฯ , ผศ.ดร.กันยาพร ไชยวงค์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ,อ.จารุนันท์ เมธะพันธุ์ , อ.กัญญ์ณพัชย์ พลเยี่ยม , อ.เจียมจิตร ช่างสาร  และ อ.บุษบา มะโนแสน เข้าร่วมซักซ้อมเตรียมความพร้อมดังกล่าว ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยจะมีการซ้อมใหญ่เสมือนจริงในวัน 15 สิงหาคม 2565

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

logged_in_greeting="ยินดีให้บริการค่ะ" logged_out_greeting="ยินดีให้บริการค่ะ">