โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ผนึกเครือข่ายทางวิชาการร่วม ม.จุฬา ตรวจสอบวรรณกรรม ป้องกันการลอกเลียนผลงานวรรณกรรม ผ่านโปรแกรม “อักขราวิสุทธิ์” | พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ผนึกเครือข่ายทางวิชาการร่วม ม.จุฬา ตรวจสอบวรรณกรรม ป้องกันการลอกเลียนผลงานวรรณกรรม ผ่านโปรแกรม “อักขราวิสุทธิ์”

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 กรกฎาคม 2565 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 2837 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลือโขง ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ลงนามความร่วมมือ ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  พร้อมทั้งหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจอีก 15  แห่ง เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปีแห่งการสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom meeting เพื่อร่วมเป็นเครือข่ายในการตรวจสอบและป้องปรามมิให้มีการกระทำอันเป็นการลอกเลียนงานวรรณกรรมของบุคคลอื่น โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอนุญาตให้ มทร.ล้านนา มีสิทธิใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ชื่อว่า “อักขราวิสุทธิ์” ซึ่งเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรมได้โดยไม่คิดมูลค่าและ มีสิทธิใช้และเข้าถึงฐานข้อมูลต่าง ๆ เช่น วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ รายงานวิจัย วารสารและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ อื่น ๆ เป็นต้น ที่จุฬาฯ เป็นเจ้าของ หรือมีสิทธิที่จะอนุญาตให้ มทร.ล้านนา ใช้และเข้าถึงได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

                 อักขราวิสุทธิ์ เป็นระบบตรวจสอบการลอกเลียนบทความทางวิชาการ ถูกพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ โดยเปิดให้ผู้ใช้ทั่วไปสามารถส่งไฟล์ตัวอย่างเอกสารเข้าไปตรวจสอบได้ โดยจะต้องเป็นไฟล์ Word หรือ PDF ที่มีขนาดไม่เกิน 200MB เท่านั้น และการตรวจสอบเอกสารโดยอักขราวิสุทธิ์ สามารถใช้ตรวจได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยการพัฒนาระบบอักขราวิสุทธิ์เป็นผลงานร่วมกันกับบริษัท อินส์ไปก้า ซึ่งจะใช้ในการตรวจหาบทความที่มีความเหมือนในหลายๆด้านนำมาประมวลให้ผู้ใช้ดูว่ามีส่วนไหนที่ควรตรวจสอบ ซึ่งจะเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ภายในจะมีข้อมูลทางวิชาการ และรายงานวิจัยมากมายที่เก็บเอาไว้ใช้เป็นแหล่งอ้างอิง ด้วยการร่วมมือกับมหาวิทยาลัย และหน่วยงานอื่นๆของไทย

 

ขอบคุณภาพประกอบข่าวจาก : กลุ่มงานบริการการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

                                                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

logged_in_greeting="ยินดีให้บริการค่ะ" logged_out_greeting="ยินดีให้บริการค่ะ">